ม.มหิดล คาดบรรลุเป้าหมายขึ้นอันดับ 3 กายภาพบำบัดเอเชีย ภายในปีพ.ศ.2567 - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ม.มหิดล คาดบรรลุเป้าหมายขึ้นอันดับ 3 กายภาพบำบัดเอเชีย ภายในปีพ.ศ.2567

แม้วิกฤติ COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกให้ต้องอยู่ห่างไกลกันในโลกจริง แต่ต้องติดต่อกันมากขึ้นทดแทนในโลกเสมือน (virtual) ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกายภาพบำบัด ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพ ซึ่งจะทำให้การทำกายภาพบำบัดในภาวะวิกฤติ COVID-19 ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะฯ ได้ใช้ประสบการณ์ทางการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 56 ปี มาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 


โดย นวัตกรรมแรก ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี "ชะลอชราชีวายืนยาว" ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย


นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก The International Organization for Migration (IOM) ทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาษาไทย และภาษาพม่า ผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จากการศึกษาวิจัยและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 


ส่วนอีกผลงานนวัตกรรมคุณภาพ ของ คณะกายภาพบำบัด ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คือ แอปพลิเคชันโทรเวชกรรมทางไกล (HealthcaRe Tele-delivery Service  Application) หรือ "การให้บริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก DCU (Digital Convergence University) และ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใกล้สู่ความเป็นจริง โดยจะได้เริ่มทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะขยายผลสู่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ และวางแผน "โกอินเตอร์" ร่วมงานกับ สมาคมกายภาพบำบัดประเทศอินโดนีเซีย ให้ได้ร่วมทดลองใช้ต่อไป


รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ ได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า นับเป็นนิมิตหมายอันดีจากที่ในช่วงกลางปี 2564 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาไฟเขียวให้ทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลจากสถานพยาบาลได้ ซึ่งแม้การรักษาด้วยมือ หรือแบบสัมผัส ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย แต่ติดข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการรักษาด้วยตนเองได้ หรือกังวลเรื่องการติดเชื้อ การทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์นี้


ซึ่งอย่างน้อยในผู้ป่วย 3 กลุ่มอาการอาจรอไม่ได้ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรม หรือจากการทำงานที่บ้าน (Work From Home) กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท เช่น โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอาจมีอาการทรุดลงจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ตั้งแต่ช่วงคลาน ยืน เดิน และพูด ด้วยกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล จะช่วยให้ผู้ดูแลไม่ขาดการติดต่อเพื่อรับคำแนะนำ คำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเรียลไทม์


โดยปกติที่ศูนย์กายภาพบำบัด ของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลให้กับผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่หากแอปพลิเคชันได้ใช้จริง จะมีช่องทางพิเศษเพิ่มเติมที่เหมือนมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางคอยดูแลส่วนตัว อีกทั้งยังคอยออกแบบท่าทำกายภาพบำบัดแบบ tailor-made หรือเฉพาะรายบุคคล เพื่อใช้บำบัดอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างตรงจุด พร้อมวัดผล และติดตามได้อีกด้วย โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการฟรี และจะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่คนไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้


และจากการที่แอปพลิเคชันกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลดังกล่าวได้รับความสนใจจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน และอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ และการมีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปัจจุบัน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และด้วยความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็งด้านการวิจัย ซึ่งมีโจทย์จากความต้องการของผู้ป่วยศูนย์กายภาพบำบัด ที่คณะฯ เปิดให้บริการ ทั้งที่ศาลายา และปิ่นเกล้า โดยเป็นทั้งสถานที่ให้บริการบำบัดผู้ป่วย และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาคณะฯ และนักศึกษากายภาพบำบัดจากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น คณะฯ ได้มีความร่วมมือถึง 6 มหาวิทยาลัย 


ก้าวต่อไป คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางเป้าหมายที่จะขึ้นสู่การเป็นผู้นำวิชาการด้านกายภาพบำบัด ในอันดับที่ 3 ขึ้นไปของเอเชียให้ได้ภายในปีพ.ศ.2567 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม ที่สามารถบรรลุได้ถึง 4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ทั้ง SDGs 3 ที่ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาวะ SDGs4 การศึกษาเท่าเทียม SDGs9 ที่ถึงพร้อมด้วยความเจริญทางอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และ SDGs17 ซึ่งเป็นพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด


ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม  นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2849 6210

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad