ยังแฮปปี้ จับมือ สสส. เนสท์เล่ และเซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย” ชูกิจกรรมออนไลน์เจาะวัยเก๋าหมื่นคนทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

ยังแฮปปี้ จับมือ สสส. เนสท์เล่ และเซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย” ชูกิจกรรมออนไลน์เจาะวัยเก๋าหมื่นคนทั่วไทย สร้างสรรค์สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ยังแฮปปี้ (YoungHappy) สังคมความสุขของคนวัยเก๋า ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย” โครงการดี ๆ มุ่งส่งเสริมสังคมสูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ชู 5 กิจกรรมไฮไลต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลของยังแฮปปี้และกิจกรรมออนทัวร์ครบวงจร เจาะวัยเก๋าทั่วไทย โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เมษายนจนถึงธันวาคม 2565 และคาดว่าจะมีผู้ร่วมโครงการกว่า 10,000 คนทั่วประเทศประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อย 20 ของประชากรไทย หรือกว่า 12 ล้านคนในปัจจุบัน โครงการนี้จึงเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยทั่วไทย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลกในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ประจำปี 2564-2573 นายธนากร พรหมยศ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ยังแฮปปี้ กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงวัย เผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะกิจการเพื่อสังคม ได้ร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงวัย “สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” โดยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงวัย ที่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้ว พลังใจในการดูแลสุขภาพและการเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ อาจลดลง จนกลายไปเป็นการทำกิจวัตรเดิมซ้ำ ๆ และทำให้เกิดการเสื่อมถอยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การที่จะเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ ต้องเริ่มจากการสร้างพลังใจในตัวของผู้สูงวัย โครงการนี้จึงต้องการสร้างผลลัพธ์ของสังคมผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและมีความสุข ผ่านการนำองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาผนวกรวมกัน พร้อมเติมเต็มด้วยความเข้าใจผู้สูงอายุ เครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากยังแฮปปี้นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า จากสถานการณ์จำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยที่ในปี 2565 จะมีแนวโน้มประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งทำให้เป็นประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ และจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจำเป็นจะต้องมีแนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้ยาวนานที่สุด ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ ยังแฮปปี้ และภาคีเครือข่าย ต่างๆ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะภายใต้บริบทสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้การรวมตัวทำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมผู้สูงอายุลดลง จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีดีอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายผู้สูงอายุเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นสำคัญๆ อาทิ การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ผ่านการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่นการเดินอย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการหกล้ม การบริโภคอาหารที่ครบหมู่อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ การทำกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ  เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะส่งต่อสำหรับการออกแบบชุดกิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกับยังแฮปปี้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลการใช้งานจริงเพื่อเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันในเครือข่ายผู้สูงอายุ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมในวัยสูงอายุ นำไปสู่เครือข่ายพลังสูงวัยอย่างแท้จริงนางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่เชื่อว่า อาหารและโภชนาการที่ดีคือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเจตนารมณ์ของเรา ตอกย้ำแนวคิด “Good food, Good life” เนสท์เล่มีเป้าหมายเดียวกันกับยังแฮปปี้ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ เรามองว่าการกินอาหารที่ดีควรมีความสมดุล คือได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกาย และได้ทั้งความสุขในการกินซึ่งดีต่อจิตใจ และต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอีกด้วย เนสท์เล่จึงได้สานต่อความร่วมมือในโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และได้นำความเชี่ยวชาญของเราในด้านโภชนาการที่ดี มาพัฒนาอาหารที่ทั้งอร่อยและมีคุณประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงวัย เช่น การเสริมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม การลดน้ำตาลและโซเดียม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลอันถูกต้องให้แก่ผู้สูงวัยผ่านโครงการนี้ เราหวังว่า โครงการนี้จะจุดประกายให้ผู้สูงวัยหันมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน”นายอนุชา จิตะพันธ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ส่วนงาน Branch Marketing Data Analysis บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ภายใต้โครงการยังเฮลธ์ตี้ สุขภาพดี ไม่สนวัย ในครั้งนี้   ซึ่งได้สะท้อนบทบาทของเราการเป็น ‘Place Maker’ นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกแห่ง โดยใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการมาช้อปปิ้ง แต่เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม YOLD หรือ Young Old ที่ดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี ยังมีเอเนอร์จี้และความแอคทีฟ และมีความ Young at heart อยู่ในตัว ซึ่งโครงการนี้ สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมเฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) ที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยเซ็นทรัลพัฒนา ได้สนับสนุนพื้นที่ในศูนย์การค้าทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิล์ด เซ็นทรัล ชลบุรี เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล ขอนแก่น และเซ็นทรัล ภูเก็ต เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้อย่างสะดวกสบาย และยังช่วยส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และมีช่องทางที่หลากหลายในการเลือกดูแลสุขภาพ ภายใต้การดูแลความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ 'เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ อีกด้วย5 กิจกรรมเจาะวัยเก๋ากับ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย” 

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจได้กับโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย”

ที่มีองค์ความรู้พร้อมด้วยการทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสนุกกับกิจกรรมเจาะวัยเก๋า 5 กิจกรรมผ่านช่องทาง Line OA @YoungHappy หรือบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการ และแอปพลิเคชันของยังแฮปปี้ ดังนี้

1. แบบทดสอบออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Online Quiz) ภายใต้แนวคิด “ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี” พาผู้สูงอายุตามหา “อายุใจ” ของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้หันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำแบบทดสอบประเมินการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมแชร์ผลลัพธ์ให้เพื่อนๆ วัยเก๋า โดยผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี (https://lin.ee/kF9ub2P) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

2. เฮลตี้ คอนเทนต์ (Healthy Content) ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจ ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการไลฟ์สดประจำเดือน และ คอนเทนต์สุขภาพครบวงจรในทุกช่องทางของยังแฮปปี้  เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพ และโภชนาการที่ดี จากวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งการเล่นเกมแจกรางวัล และอัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ส่งเสริมไลฟ์สไตล์สุขภาพดี อย่างต่อเนื่อง 

3. ภารกิจพิชิตสุขภาพกายใจออนไลน์ (Online Challenge) ชวนผู้สูงวัยทำภารกิจดูแลสุขภาพให้สำเร็จภายใน 21 วัน ตามโจทย์ที่กำหนด โดยสามารถทำที่ไหนเวลาใดก็ได้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนวัยเดียวกัน เพียงเข้าร่วมภารกิจผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ แล้วพิมพ์คำตอบ หรือถ่ายรูปตามภารกิจประจำวัน

4. แฮปปี้ฮาบิต (Happy Habit) ฟีทเจอร์ใหม่ของยังแฮปปี้ นำเทคโนโลยีและความเข้าใจผู้สูงวัยมาพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการช่วยให้วัยเก๋าสามารถตั้งเป้าหมายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และคอยติดตามกิจวัตรของตนเองได้ในฟีทเจอร์ใหม่นี้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุสากล ผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชัน ยังแฮปปี้ เช่นกัน

5. เฮลตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพรวมพลังวัยเก๋า พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดี และโภชนาการที่ดีจากวิทยากรชั้นนำ ใน 5 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสที่ 4 


ผู้สูงวัยที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดข่าวโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดี ไม่สนวัย” ได้ที่ Facebook Page: ยังแฮปปี้ YoungHappy, Line OA: @younghappy, www.younghappy.com และแอปพลิเคชัน YoungHappy (ดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad