รู้หรือไม่ BMI>25 เป็นโรคอ้วน !!! เสี่ยงโรคแทรกซ้อน > 200 โรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ตับ ไต คาดฯ ส่งผลกระทบหนักต่อระบบสาธารณสุขไทย!!! - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รู้หรือไม่ BMI>25 เป็นโรคอ้วน !!! เสี่ยงโรคแทรกซ้อน > 200 โรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจ ตับ ไต คาดฯ ส่งผลกระทบหนักต่อระบบสาธารณสุขไทย!!!

ลองเช็ค BMI กันหน่อยไหม?? 

(BMI = น้ำหนักตัวตัว (kg)/ส่วนสูงกำลังสอง (m2)


- คนไทย อ้วน 42% และครึ่งนึงของคน กทม “อ้วน”

- น่าเหลือเชื่อ!!!  การลดน้ำหนัก 10% ช่วยลดเบาหวานได้ถึง 29% ใน 10 ปีข้างหน้า

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ร่วมกับ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด  จัดเสวนาวิชาการแก้ปัญหา”โรคอ้วน” ในหัวข้อ  “OBESITY”: A Public Health Crisis” ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี Thai NCD Alliance 2023 

ภายใต้ Theme “Fighting the Obesity Pandemic” แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ณ ศูนย์การประชุม ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้พูดคุยถึงในหลายแง่มุม ไม่ว่าเรื่ิองของค่าใช้จ่ายที่ทางภาครัฐต้องแบกรับจากปัญหาโรคอ้วน ความเร่งด่วนในการจัดการปัญหาโรคอ้วนจากทุกภาคส่วน การมีนโยบายป้องกันโรคอ้วนและผลักดันแนวทางการรักษาโรคอ้วนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับคนไข้กลุ่มนี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

  กล่าวสรุปว่า “โรคอ้วน” เป็นโรคสำคัญที่ควรตระหนักอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากส่งผลต่อโรคแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา อีกทั้งแนวโน้มของโรคอ้วนในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจในปี 2563 โรคอ้วนเพิ่มขึ้นสูงถึง 42% โดยกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นสูงถึง 56% ซึ่งสูงขึ้นมาก เทียบได้ว่าครึ่งหนึ่งของคนกรุงเทพเป็นโรคอ้วน ทำให้ต้องร่วมมือเร่งหาวิธีป้องกันและแก้ไขวิกฤตโรคอ้วนนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน 


โดยในส่วนของสมาคมฯ เรามีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น กิจกรรมของเครือข่ายคนไทยไร้พุง ซึ่งร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ด้วย ผลักดันการป้องกันและรักษาโรคอ้วน ในเด็ก  หรือการทำให้คนไม่อ้วน ซึ่งนอกจากดูเป็นรายๆ ไปแล้ว การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม และไม่ใช่แค่หมอ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น เช่นสถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ ทางเดินเท้าน่าเดิน อาหารสุขภาพหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก เป็นต้น


ทางภาครัฐ ควรมีการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคอ้วนในปัจจุบันและเร่งระดมแผนการตั้งรับความเสี่ยงในการแบกรับต้นทุนงบประมาณจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากโรคอ้วนในอนาคตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น สำหรับในส่วนของภาคเอกชน คงเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือในเรื่องของการควบคุมปริมาณน้ำตาล ความหวาน ในอาหารและเครื่องดื่ม การมุ่งเน้นการส่งเสริมค่านิยมในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการส่งเสริมค่านิยมในการออกกำลังกาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

 ได้แสดงความเห็นโดยรวมว่า ทางการแพทย์ได้ระบุว่า “ความอ้วน” เป็นโรคอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันควรตระหนักถึง และควรดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะหากดูแลไม่ถูกวิธีอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ทำให้การรักษายากขึ้น อีกทั้งเมื่อเป็นโรคอ้วนแล้วจะส่งผลร้ายแรงต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ถึง 200 โรค อาทิเช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน หัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 


จากหัวข้อการประชุมในวันนี้ มีการกล่าวถึง “Obesity Burden ในประเทศไทย” ว่าหากสามารถลดน้ำหนักผู้ป่วยได้ 10% จะสามารถลดการเกิดโรคเบาหวานได้ถึง 29% ใน 10 ปีข้างหน้า และอย่างในสถานการณ์โควิดล่าสุด โรคอ้วนก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากขึ้นในผู้ป่วยโควิด ทำให้เราต้องระวังไม่ให้เกิดโรคอ้วนเพิ่มขึ้น  ซึ่งการรักษาที่ดีที่สุดคือการลดน้ำหนักในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งดิฉันมองว่า เราควรจะมีการกระทำที่เป็นรูปธรรม ในภาพของความร่วมมือของทุกภาคส่วน  อาทิเช่น ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เพื่อจะทำให้ตัวเลขนี้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต” 

คุณ Enrico Canal Bruland Vice President & General Manager

 บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด

 ได้ให้มุมมองของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทยาผู้นำนวัตกรรมด้านยารักษาโรคอ้วนและโรคเบาหวาน เรามุ่งมั่นเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ที่ผ่านมาเราได้ลงทุนในเรื่องงานวิจัย รวมถึงการเร่งให้ผู้ป่วยโรคอ้วนไทยเข้าถึงนวัตกรรมยารักษาโรคอ้วนได้ อีกทั้งมีแผนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทางภาครัฐ และเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปแบบยั่งยืน 


อย่างที่ทราบว่าภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคอ้วนส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมากของประเทศ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องร่วมมือกันทันที เพื่อแก้ไขวิกฤติโรคอ้วนในครั้งนี้ มิฉะนั้นโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วนจะกลายเป็นวิกฤติของระบบสาธารณสุขในที่สุด ซึ่งหากดูจากอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยโรคอ้วนในปัจจุบัน 


ณ  วันนี้ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 6.6% ของ GDP แต่ในขณะที่ 1.5% ของ GDP เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนต่างๆจากโรคอ้วน ซึ่งในอนาคตจะมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 % GDP  หรือมากกว่า 4 เท่า หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม 

วิกฤติโรคอ้วนนี้จะส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อทุกคนในประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีแผนสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทางภาครัฐอย่างจริงจังในการเอาชนะโรคอ้วน และส่งเสริมระบบสาธารณสุขไทยเดินหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต


**** นอกจากนั้น 

ในบรรยากาศหัวข้อการเสวนา  

“OBESITY”: A Public Health Crisis”  

เป็นไปด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทย จากหลายภาคส่วน 


โดยได้รับเกียรติจาก …


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ 

นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กล่าวโดยสรุปในมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า 

- หากสามารถลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วน ได้ 10% จะสามารถลดการเกิดโรคเบาหวานได้ถึง 29% ใน 10 ปีข้างหน้า

- อุบัติการณ์การเสียชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

- ส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นในการรักษาโรคแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มมากขึ้น 140% ในอีก 10 ปีข้างหน้า

- เทียบเป็น %GDP ซึ่งประเทศไทยในอนาคตจะมีโอกาสมีค่า %GDP เพิ่มขึ้นเป็น 6.4 % หรือมากกว่า 4 เท่า หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม 

- การลดน้ำหนักลง สามารถช่วยลดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้น้อยลง เช่น ลดการเกิดโรคเบาหวาน หรือลดอัตราการตรายจากโรคหัวใจ เป็นต้น

- ในกรุงเทพมหานคร จำนวนประชากรทั้งหมด ประมาณ 5,490,000 คน คำนวณจากประชากรที่มีโรคอ้วน ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 20-69 ปี, BMI > 30-50 จำนวน 356,000 คน พบว่า อีก 10 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า หากสามารถลดน้ำหนักได้เพียง 10% จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ถึง สองพันล้านบาท

- การผ่าตัดโรคอ้วน ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ (มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล) โดยจะมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด  ได้แก่ ในกรณีที่ผู้ป่วย มีค่า BMI≥37.5 (ไม่มีโรคร่วม) หรือ ≥ 32.5 + โรคร่วม 1 โรคขึ้นไป

- แต่ในปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์ในการเบิกจ่ายยารักษาโรคอ้วนที่ชัดเจน หากเรามองว่าโรคอ้วนอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งต่อผู้ป่วยและเศรษฐกิจ อาจจะต้องมีการกำหนดแนวทางให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

-

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด 

 ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวโดยสรุปว่า “ 

ปัจจุบันกรมควบคุมโรคมีการดำเนินการจัดการโรคอ้วน ในระบบ Health Service  ผ่าน “NCD Clinic Plus” ซึ่งจะดูแลเรื่องการควบคุมน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันในเลือดสูง เป็นต้น

มีกลยุทธ Workplace Policy ในการผลักดันนโยบายที่จะทำให้หน่วยงานราชการและเอกชน มีนโยบายสุขภาพดีให้กับคนในองค์กร เป็นการลดอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนในประชากรไทย

มีการผลักดันการดำเนินการ “NCD Clinic Plus”  ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เช่น ส่งเสริมการทำ Life Style Modification หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สนับสนุนชุมชน สำรวจสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อโรคอ้วนว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มที่หวานมากเกินไป และสร้างภูมิคุ้มกัน ในพื้นที่ชุมชน เช่นพื้นที่ออกกำลังกาย และการสร้างความรู้ ความตระหนักเพื่อชะลอโรคอ้วน เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กล่าวโดยสรุปว่า 

ในปัจจุบัน การประเมินโรค NCD ทั้งน้ำหนักและเส้นรอบเอว ถูกบรรจุอยู่ในแนวทางพื้นฐานของการประเมินและการวินิจฉัยโรคในหลายๆฉบับ และในอนาคตควรมีการกำหนดและวางแผนยุทธศาสตร์ในการทำสงครามกับโรคอ้วนอย่างจริงจังมากขึ้น

การดูแลและรักษาโรคอ้วนในปัจจุบัน นอกจากจะดูในเรื่องของข้อบ่งชี้ในการรักษาแล้ว ยังต้องดูในเรื่องสุขภาพจิตใจ โรคร่วมต่างๆ และความพร้อมในการรักษา

ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทำสงครามกับโรคไม่ติดต่อ ยอมรับว่าค่อนข้างลำบาก เราจะต้องมีการผลักดันทางนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมระบบecosystem ของ obesity ทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

คุณรชตะ อุ่นสุข 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กล่าวโดยสรุปว่า 

 “ในมุมมองของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ดูแลสิทธิประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล มองว่า การมีข้อกำหนดและแนวทางการรักษาโรคอ้วนที่ชัดเจน จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคอ้วนในอนาคต”

“Payment mechanism related to Medical service เสมอ”

 สิ่งสำคัญคือการ Collaborate ระหว่างภาควิชาการในการกำหนดไกด์ไลน์หรือข้อบ่งชี้ในการรักษาให้ชัดเจน มีการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ (Cost Effectiveness)  ในการรักษาผู้ป่วยก่อนที่จะไปถึงการผ่าตัด อาทิเช่น Lifestyle medicine หรือยารักษาโรคอ้วน เป็นต้น 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad