โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

โนวาร์ตีส คว้า 2 รางวัล HR Asia Best Companies to Work for 4 ปีซ้อน ตอกย้ำแนวคิดการสร้างคนและดูแลบุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย


โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์และยาระดับโลก คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 และรางวัลพิเศษในหมวด HR Asia Most Caring Company Awards สำหรับองค์กรที่ดูแลใส่ใจพนักงานอย่างดีเยี่ยม โดยทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จของโนวาร์ตีสที่ให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่งเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา สนับสนุนให้ทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยก และเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตน โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนายานวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง


เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โนวาร์ตีสให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและบุคลากรมาโดยตลอด เราเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เราจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานแสดงความเห็นและความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการทำงานร่วมกันจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้แนวคิด High support and High challenge ซึ่งเปิดกว้างให้พนักงานได้ระดมความคิดและลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน แม้จะเป็นความท้าทายที่ไม่เคยผ่านมาก่อน แต่ด้วยการได้รับแรงสนับสนุนจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน จะช่วยจุดประกายและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ทุกความท้าทายสามารถฝ่าฟันสู่ความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี” 


นอกจากนี้ โนวาร์ตีสยังเปิดโอกาสและสนับสนุนการทำงานบนความหลากหลายของบุคลากร (Diversity and Inclusion) ให้การยอมรับและเคารพในตัวตนของพนักงาน ทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ฯลฯ โดยพนักงานสามารถทำงานและใช้สิทธิประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น สิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสำหรับพนักงานหญิงและชายได้นานถึง 98 วัน โดยยังคงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ เต็มจำนวนเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำหน้าที่ดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัว โดยครอบคลุมถึงการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือผ่านการตั้งครรภ์แทน รวมถึงการปรับสิทธิ์สำหรับ “คู่สมรส” เป็นสิทธิ์สำหรับ “คู่ชีวิต” เพื่อความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ


ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้ปรับระบบการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถทำงานแบบไฮบริดทั้งการเข้าออฟฟิศ 12 วันต่อเดือน และเลือก work from home ได้ในวันที่เหลือ โดยมีอิสระในการเลือกวิธีการทำงาน เวลาและสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ เมื่อยังคงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้รวมถึงการสื่อสารและประสานงานกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างทีม เช่น การแบ่งปันความสำเร็จจากผลงานที่โดดเด่นของตนเองให้คนในองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะก้าวไปด้วยกัน สู่จุดหมายปลายทางคือสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยได้ 


เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวต่อไปว่า “เราเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง และพร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Let’s Get Connected ที่เป็นช่องทางให้พนักงานได้พูดคุยกัน แบ่งปันความสำเร็จของแต่ละทีม เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ เกิดไอเดียใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้ผู้บริหารแบ่งปันวิสัยทัศน์ และแง่มุมต่าง ๆ ผลักดันการทำงาน ทำให้พนักงานได้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกัน พนักงานคือหัวใจของการทำงานในองค์กร เราจึงใส่ใจในสุขภาพพนักงาน เพราะการมีสุขภาพแข็งแรง จะทำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เรามีการจัดกิจกรรม Wellness Day โดยการประสานงานกับพาร์ตเนอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายและใจให้แก่พนักงาน ตลอดจน Unblocked Challenge กิจกรรมของโนวาร์ตีสที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจ สนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานจัดสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรไปพร้อมกันด้วย” 


“เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และ รางวัล HR Asia Most Caring Company Awards ตอกย้ำว่า การเติบโตของเราบนเส้นทางของความเท่าเทียมและเปิดกว้างที่จะจับมือไปด้วยกัน มีเป้าหมายเดียวกัน โดยมีเพื่อนพนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญ เป็นแนวทางที่สัมฤทธิ์ผล และจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การเตรียมสภาพแวดล้อมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สนับสนุนการทำงานด้วยการสร้างทีมที่แข็งแรงจะช่วยให้พนักงานเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับโนวาร์ตีสอย่างมั่นคง และร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้ในที่สุด” เภสัชกรหญิงสุมาลี กล่าวทิ้งท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad