คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และสร้างพยาบาลให้เป็นผู้ประกอบการ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ปีการศึกษา 2565 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และสร้างพยาบาลให้เป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีจัดในชั้นเรียน มีการเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ มีการศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุม ทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงโดยฝึกกับสถานการณ์จำลองจนมีความชำนาญ แล้วจึงเริ่มการศึกษาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลและการปฏิบัติในชุมชน โดยการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เป็นผู้สอน กำกับ ประเมินผล แนะนำ ให้นักศึกษามีความมั่นใจและสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


คณะพยาบาลศาสตร์ มีแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ Inter Professional Education และมีจุดเด่นของหลักสูตรในการสร้างพยาบาลให้เป็นผู้ประกอบการ มีความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสุขภาพระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2565 รับสมัครรอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio) จำนวน 60 คน ระยะเวลาการรับสมัคร วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก  คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 3.50 ขึ้นไป (กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้สนใจสมัครที่ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2576-6700 ต่อ 8222 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/nurse.pccms


ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะสืบทอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad