วว. ให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรมอวัยวะเทียม วัสดุฝังในร่างกาย - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วว. ให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรมอวัยวะเทียม วัสดุฝังในร่างกาย


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ( MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE : MPAD) ในส่วนของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการยกระดับการตรวจทดสอบคุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอวัยวะเทียมหรือวัสดุฝังในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตามมาตรฐานการออกแบบและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 


ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  MPAD พร้อมให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์ด้วยเครื่องมือทดสอบทางกล เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เครื่องมือทดสอบการสึกหรอและกัดกร่อน พร้อมทั้งเครื่องสแกนสามมิติและเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเข้าไปช่วยในการสร้างชิ้นส่วนอวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการทดสอบเบื้องต้น ช่วยให้แพทย์และนักวิจัยสามารถออกแบบและสร้างแบบจำลองอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ตรงกับกายวิภาคของผู้ป่วย หรือสร้างต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ในการทำวิศวกรรมย้อนรอยทางการแพทย์ ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวของ วว. จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัย การวินิจฉัย การวางแผนและแนวทางการรักษาผู้ป่วย  โดยงานสแกนสามมิติและเครื่องพิมพ์สามมิติ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ รวมทั้งในทางการแพทย์ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

“...มิติหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของ วว. คือ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ดวงพร  อุนพานิช  ผู้อำนวยการ  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากการให้บริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์แล้ว  MPAD  ยังให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักรและโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมการดำเนินงาน การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร  การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม  การเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์   การบริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพร้อมให้บริการครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการทดสอบชีวกลศาสตร์การแพทย์   ได้ที่     โทร  0 2577  9264-69  โทรสาร   0   2577   9308  E-mail : kittiphong@tistr.or.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad