วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม NRCT Open House 2023 - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม NRCT Open House 2023

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อาคาร วช.1 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่ 7 ใน “ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวให้เห็นว่าการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เน้นและให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการพัฒนาของภาคธุรกิจในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อย หรือ SME ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจขิงประเทศในหมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้​ ในระดับสากล โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยประยุกต์ที่สามารถนำไปพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างกลไกลความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2567 วช. กำหนดกรอบการวิจัยในกลุ่มเรื่องที่เป็นฐานเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ได้แก่


1. อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน ​


2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับการตลาด  หรือ innovative House​


3. การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม​


4. ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่​


5. การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์​


6. ดิจิทัลทางการแพทย์​


7. การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)​ 


8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช.- บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)​

กิจกรรมในงานในช่วงเช้า เป็นการเสวนาเรื่อง “ทำความเข้าใจให้ตรงกัน...แนวทางวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของ วช.” ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Innovative house) พร้อมด้วยผู้ร่วมเสวนา และประเด็นเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม” โดย รศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม ในหัวข้อ “ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์” โดย ผศ. ดร.ภานี น้อยยิ่ง ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน” โดย ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ และในหัวข้อ “ดิจิทัลการแพทย์” โดย นายกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม

กิจกรรมแนะนำการส่งข้อเสนอโครงการสำกรับนักวิจัย วช. โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนางสาวศยามล ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ได้นำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบ “NRIIS” สำหรับการรับข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยของ วช. ที่เข้าสู่ระบบ electronic อย่างเต็มระบบ และการแถลง “ผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” โดย นางสาวสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1

ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการวิจัยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ในหัวข้อประเด็น “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์” ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Innovative house) Duo Talk Show “สร้างธุรกิจให้ปัง...ด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง” โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายรัชชานนท์ แก้วมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เฮอร์บิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเด็น Duo Talk Show “มุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาหรือ up-scale สู่ระดับอุตสาหกรรม” โดย ดร.วารีรัตน์ อัครธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วย รศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็น Duo Talk Show “เจรจาอย่างไรให้ปัง เกิดความร่วมมือทางวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดย รศ. ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.เชิดพงศ์ หังสสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟุตแคร์ จำกัด และประเด็น Duo Talk Show “นักธุรกิจรุ่นใหม่ใช้งานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจ” โดย คุณรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ภัทรา ผาสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งกิจกรรมการเสวนาในวันนี้จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสู่การสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยไทยต่อไป

สำหรับการเปิดรับสมัคร วช. จะเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยนักวิจัยต้องยืนยันการเข้าร่วมทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad