กรมควบคุมโรค จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กรมควบคุมโรค จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากร รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกรมควบคุมโรค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา ดังต่อไปนี้

1. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาอันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความน่าเชื่อถือความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากอัคคีภัยจากอุบัติภัยทางด้านระบบไฟฟ้า

2. วิจัยและสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุปกรณ์สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานและอุปกรณ์สนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. ร่วมกันจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่และด้านวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความสอดคล้องบูรณาการผสมผสานของเทคโนโลยีทั้ง 2 ด้าน

4. ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานในการบริการแก่สังคม

5. หากมีความร่วมมือโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงจะทำรายละเอียดของโครงการย่อยที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลที่เป็นความลับค่าใช้จ่ายและงบประมาณหรือเงื่อนไขอื่นใด โดยจัดทำเป็นหนังสือตามรูปแบบความตกลงของแต่ละโครงการย่อยเป็นรายกรณีไป


ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีอย่างบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับด้านเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถและสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาการดำเนินกิจการขององค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนขององค์กรทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากรรวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ดังกล่าวสร้างนวัตกรรมที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad