กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - Wellness Times News

Breaking

Home Top Ad

POST TOP AD

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน. ผนึก วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคความมั่นคงและภาคการวิจัยร่วมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้นำสู่ศูนย์การเรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ของ กอ.รมน. ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

พลโท วิเศษ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงาน และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่เป้าหมายจนทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีศักยภาพสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการจัด "โครงการเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของปราชญ์เพื่อความมั่นคง และมีการถ่ายทอดความรู้นำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างปราชญ์เพื่อความมั่นคงในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า  ความร่วมมือระหว่าง วช. และ กอ.รมน. ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งมีกลไกของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 – 5 และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำสู่ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในความดูแลของ กอ.รมน. จำนวนมากกว่า 400 ชุมชนใน  77 จังหวัด จำนวนมากกว่า 30 นวัตกรรม โดย กอ.รมน. ทำหน้าที่คัดกรองพื้นที่ และ วช. คัดกรององค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอดขยายผลสอดรับกับบริบทความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปช่วยในการยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน และมีนักวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการหนุนเสริมพลังชุมชนขยายผลนวัตกรรมสู่การสร้างความมั่นคง ตลอดจนเครือข่ายภาคจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนการจัดการความรู้การวิจัยจาก วช. และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชุมชนที่ได้รับนวัตกรรมจาก วช. และได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบจาก กอ.รมน. และ วช.

พร้อมทั้ง กิจกรรมการบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดการจัดงาน ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2566 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการเกษตร”โดย นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติสภาเกษตรกรแห่งชาติ การบรรยายพิเศษเรื่อง “ปักหมุดการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรมโดยความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. และ วช. และนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับชุมชน” โดย นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของปราชญ์เพื่อความมั่นคง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad